Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024 r., 203 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

STATUT RADOMSKIEGO OKRĘGOWERGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

Uchwała  …../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów ROZPN

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

w przedmiocie uchylenia Statutu ROZPN z dnia 25.04.2014 r. oraz uchwalenia nowego Statutu ROZPN dostosowanego do zmian ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393) wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923)

 

Komisja Statutowa ROZPN przedstawiła Delegatom projekt - tekst jednolity - nowego Statutu, który uwzględnia zmiany ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393) wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923). 

Po uzupełnieniu zgłoszonych przez Delegatów wniosków i propozycji oraz poprawek redakcyjnych Walne Zgromadzenie zdecydowało:

I. uchylić Statut Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dnia 25.04.2014 r., który obowiązuje do dnia zarejestrowania przez właściwy organ rejestrowy statutu ROZPN z dnia 20.04.2018 r.;

II. uchwalić nowy Statut Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dnia 20.04.2018 r. w następującym brzmieniu:

„S T A T U T
RADOMSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, STATUS PRAWNY

 

Art. 1 – Nazwa Związku

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zwany dalej w skrócie „ROZPN” lub „Związkiem” jest Związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2 – Teren działania

ROZPN swoim działaniem obejmuje miasto Radomia i powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, a siedzibą władz jest miasto Radom.

Art. 3 – Status prawny

ROZPN posiada osobowość prawną i jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o aktywność zrzeszonych członków.

Art. 4 – Podstawy prawne działania

ROZPN działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie i innymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

Art. 5 – Podporządkowanie przepisom PZPN

§ 1. ROZPN jest członkiem MZPN a przy wykonywaniu swoich zadań przestrzega Statutu i przepisów MZPN oraz PZPN .

§ 2. ROZPN samodzielnie określa swoje cele, programy i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne.

§ 3. ROZPN może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania i prowadzić z nimi współpracę. O przystąpieniu lub wystąpieniu ROZPN z tych organizacji decyduje Zarząd ROZPN.

Art. 6 – Promocja zasad fair play

ROZPN dba o przestrzeganie sportowych  zasad uczestnictwa we współzawodnictwie piłkarskim , podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania dla zapewnienia realizacji reguł fair play, uczciwej rywalizacji sportowej, a także eliminowania zjawisk korupcji oraz innych form oszustwa sportowego.

Art. 7 – Symbole ROZPN

ROZPN posiada odznakę , emblemat (logo) oraz sztandar związkowy, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących  przepisów.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 8 – Cele ROZPN

Celem działania ROZPN jest:

 1. organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej na terenie działania Związku,
 2. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków ROZPN ,
 3. szkolenie młodzieży.
 4. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Art. 9 – Zadania i sposoby ich realizacji

§ 1. ROZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. wykonywanie praw i obowiązków wynikających z przynależności ROZPN do MZPN;
 2. opracowanie programu rozwoju piłkarstwa oraz kierowanie działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej ;
 3. organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym również kobiet na podstawie obowiązujących przepisów;
 4. opracowywanie zasad przeprowadzania zawodów organizowanych przez ROZPN;
 5. opracowanie i realizowanie szkolenia oraz doskonalenie wiedzy sportowej trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, zawodników, działaczy;
 6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków ZPN niniejszego Statutu, regulaminów oraz przepisów związkowych;
 7. wspieranie  ośrodków szkolenia  kształcących uzdolnionych zawodników i  młodzież w sporcie piłki nożnej;
 8. inicjowanie i podejmowanie działań w celu zapewnienia porządku oraz  bezpieczeństwa  na obiektach sportowych;
 9. przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem piłki nożnej;
 10. nadawanie, z upoważnienia MZPN oraz PZPN, licencji trenerom, sędziom i klubom  uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 11. wydawanie komunikatów i innych materiałów organizacyjno-szkoleniowych;
 12. zlecanie realizacji określonych zadań na podstawie  zawartych umów;
 13. ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, sędziów oraz działaczy;
 14. zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki nożnej , przedstawianie wniosków i postulatów do odpowiednich władz administracyjnych, , samorządowych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na potrzeby piłkarstwa;
 15. uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowia;
 16. propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii i turystyki;
 17. organizowanie działań oświatowych promujących zdrowy tryb życia;
 18. prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie sportu piłki nożnej;

§ 2. Działalność prowadzona przez ROZPN, wskazana w § 9. ust. 1 pkt 1-18 jest działalnością nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

§ 3 W celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych d realizacji zadań ROZPN może prowadzić działalność odpłatną w zakresie osiągnięcia celów statutowych;

§ 4 ROZPN opiera swoją działalność na pracy społecznej członków organów statutowych i niestatutowych oraz przedstawicieli członków Związku. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym członków swoich organów statutowych i niestatutowych oraz przedstawicieli członków Związku.

Art. 10 – Organy ROZPN

§ 1. Organami władzy ROZPN są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów (organ władzy legislacyjnej), zwane także Walnym Zgromadzeniem,
 2. Zarząd (organ władzy wykonawczej),
 3. Komisja Rewizyjna (organ władzy kontrolnej).

§ 2. Kadencja władz ROZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 3. Organy, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 i ich członkowie są niezależni od siebie. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Członek statutowego organu ROZPN nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ROZPN, PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 11 – Członkowie ROZPN

Członkowie ROZPN dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych. 

Art. 12 – Członkowie zwyczajni i wspierający

§ 1. Członkami zwyczajnymi ROZPN mogą być wyłącznie kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej.

§ 2. Członkami ROZPN mogą być  inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej przyjęte na członka Związku na podstawie stosownej uchwały Zarządu ROZPN z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być jedynie członkami wspierającymi .

§ 3. Członkowie posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z przestrzeganiem  statutu ROZPN.

§ 4. Członkostwo w Radomskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej powstaje z chwilą przyjęcia klubu lub innej osoby prawnej, działającej na rzecz sportu piłki nożnej - przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, do której kandydat na członka obowiązany jest załączyć zarejestrowany przez właściwy organ statut lub odpowiednio  inny dokument.

§ 5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna mająca cele zarobkowe, która wspiera materialnie, w tym finansowo lub organizacyjnie działalność statutową Związku.

Art. 13 – Członkowie honorowi

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym – na wniosek Zarządu – tytuł Prezesa Honorowego i tytuł Członka Honorowego ROZPN za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania piłki nożnej.

§ 2. Prezes Honorowy i Członkowie Honorowi ROZPN mogą uczestniczyć  w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku z głosem doradczym.

Art. 14 – Prawa Członka

§ 1. Członkowie zwyczajni ROZPN mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem delegatów mających 
  prawo wyboru władz Związku i wyboru do władz,
 2. decydowania o sprawach Związku na zasadach przewidzianych w Statucie, w tym w szczególności korzystania z głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec Zarządu i organów Związku, w tym żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez ROZPN,
 5. podejmowanie innej działalności  wynikającej ze Statutu Związku.

§ 2. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia składki członkowskiej.

Art. 15 – Obowiązki członków

Członkowie ROZPN są zobowiązani do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej, w tym uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez ROZPN oraz realizacji zadań statutowych Związku,
 2. przestrzegania statutu Związku, regulaminów i przepisów obowiązujących w piłce nożnej,
 3. realizacji uchwał podjętych przez statutowe organy Związku,
 4. utrzymanie właściwego poziomu etycznego działaczy, sędziów, instruktorów, zawodników i trenerów,
 5. opłacania składki członkowskiej na rzecz ROZPN w wysokości ustalonej przez Zarząd, zaś w przypadku członków wspierających – zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń.

Art. 16 – Wygaśnięcie członkostwa

§ 1. Członkostwo w Radomskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie bezpośrednio do Zarządu ROZPN  z dniem jej przyjęcia,
 2. braku wystawienia w jakiejkolwiek kategorii wiekowej drużyny piłkarskiej do rozgrywek organizowanych przez ROZPN do czasu ich rozpoczęcia zgodnie z ogłoszonym przez Związek terminarzem,
 3. rozwiązania, likwidacji lub upadłości ROZPN, klubu sportowego, jego sekcji piłki nożnej z datą uprawomocnienia decyzji, rozwiązania, likwidacji lub upadłości,
 4. wykluczenia za działanie sprzeczne z prawem, niniejszym Statutem bądź uchwałami ROZPN z datą uprawomocnienia się uchwały,
 5. skreślenia członka na wniosek Wydziału Dyscypliny przez Zarząd ROZPN z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia.

§ 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania, za pośrednictwem Zarządu ROZPN do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3.  Informację o skutecznym wygaśnięciu członkostwa danego Klubu w Związku umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej ROZPN i powiadamia MZPN.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY WŁADZY LEGISLACYJNEJ, WYKONAWCZEJ I KONTROLNEJ ROZPN

 

Art. 17 – Organy władzy legislacyjnej, wykonawczej oraz kontrolnej

§ 1. Najwyższą władzą ROZPN jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 2. Organami władzy legislacyjnej, wykonawczej oraz kontrolnej Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów (organ legislacyjny), zwane dalej także Walnym Zgromadzeniem,
 2. Zarząd (organ wykonawczy),
 3. Komisja Rewizyjna (organ kontrolny).

Art. 18 – Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jest zwoływane przez Zarząd.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane raz na rok, jako sprawozdawcze i przed upływem kadencji, jako sprawozdawczo-wyborcze, z tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na cztery lata.

§ 3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się na wniosek 2/3 członków Zarządu ROZPN, 1/3 łącznej liczby zwyczajnych członków Związku lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§ 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie.

§ 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw dla których zostało zwołane.

§ 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia, co najmniej na 30 dni przed terminem jego obrad.

§ 8. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się przez zawiadomienie w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej członka Związku, figurujący w bazie danych ROZPN oraz ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej Związku. Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce i czas, a także projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który również doręczany jest w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

Art. 19 – Status delegatów na Walne Zgromadzenie

§ 1.  Delegaci na Walne Zgromadzenie są wybierani zgodnie z wewnętrznymi przepisami członków ROZPN na czteroletnią kadencję z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.  Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z funkcji przez organizację, którą reprezentował, a potwierdzoną  uchwałą. odpowiedniego organu , oraz w przypadku ustania członkostwa w tej organizacji.

§ 3. Członkowie ROZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne  Zgromadzenie Delegatów ROZPN w miejsce delegata, którego mandat wygasł.

§ 4. Delegat na Walne Zgromadzenie, wybrany zgodnie z wewnętrznymi przepisami członków ROZPN, może być reprezentowany podczas Walnego Zgromadzenia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez delegata obejmuje wszystkie czynności, do których dokonania uprawniony jest delegat podczas Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 20 – Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu

Członkowie zwyczajni ROZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez swoich delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos. Tylko obecni delegaci lub ich pełnomocnicy mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem telefonu lub innego środka porozumiewania na odległość.

Art. 21 – Kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu i dokonywanie zmian w jego zapisach,
 2. uchwalanie kierunków i programu działania dla Zarządu,
 3. wybór Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów MZPN,
 7. nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej - na wniosek Zarządu,
 8. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem,
 9. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 1.  podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany dokonanej przez Zarząd interpretacji niniejszego Statutu, regulaminów, oraz decyzji wydanych przez organy władzy ROZPN,
 2. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz ROZPN i MZPN.

Art. 22 – Czynne prawo wyborcze

§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów ROZPN biorą udział z głosem stanowiącym:

 1. delegaci członków zwyczajnych; przy uwzględnianiu ogólnej liczby delegatów, poszczególnym podmiotom przysługują:
 2. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej - 4 mandaty,
 3. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w I i II lidze oraz najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet - 3 mandaty,
 4. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w III lidze oraz I lidze kobiet - 2 mandaty,
 5. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w IV lidze oraz pozostałym klubom - 1 mandat,
 6. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w lidze Okręgowej, Klasie- A, Klasie- B  1 mandat,
 7. pozostałym klubom -  1 mandat,
 8. klub posiadający drużynę w piłce plażowej - 1 mandat,
 9. klub posiadający drużynę futsalu - 1 mandat;
  1. Jeżeli Członek ROZPN spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów przysługuje mu wyższa liczba mandatów,
  2.     2 delegatów reprezentujących środowisko sędziów – ROZPN,
  3.     2 delegatów reprezentujących środowisko trenerów – ROZPN,
  4. ROZPN spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów dotyczących liczby mandatów, zawsze bierze się pod uwagę wyższą liczbę mandatów.

§ 2. Z głosem doradczym:

 1. członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej niebędący delegatami,
 2. prezesi honorowi i członkowie honorowi ROZPN,
 3. członkowie wspierający,
 4. zaproszeni goście.

Art. 23 – Ważność Walnego Zgromadzenia

Ważność Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie warunkuje udział co najmniej 1/2 delegatów, a w drugim 1/3 delegatów.

Art. 24 – Podejmowanie uchwał

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i co najmniej 1/3 delegatów w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

Art. 25 -  Bierne prawo wyborcze

§ 1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów ROZPN.

§ 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani i pełnią swoją funkcję  zgodnie przepisami Prawa o stowarzyszeniach oraz Statutem ROZPN.

§ 3. Pełnomocnikowi delegata nie przysługuje bierne prawo wyborcze.

Art. 26 – Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

§ 1. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

 1. pisemnej rezygnacji,
 2. śmierci,
 3. odwołania przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 2. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2, członkowie danego organu mogą dokoptować nowe osoby spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno najwięcej głosów, a liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekroczyć 1/3 ogólnego składu jego członków, pochodzących z wyboru.

Art. 27 – Wybory uzupełniające

§ 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji więcej niż 1/3 liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd ROZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć najpóźniej 3 miesiące od posiedzenia Zarządu.

§ 2. Walne Zebranie Delegatów przeprowadza wybory uzupełniające także w przypadku odwołania przez ten organ w trakcie kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ze składu władz.

Art. 28 – Skład Zarządu

§ 1. Zarząd składa się z 13 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów ROZPN.

§ 2. W skład Zarządu wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:

 1. Prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej;
 2. 12 członków z listy kandydatów zgłoszonych przez delegatów.

§ 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu oraz wybiera ze swojego grona Wiceprezesów w terminie do 14 dni od daty wyborów.

§ 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonych terminach, co najmniej raz na 2 miesiące.

Art. 29 – Kompetencje Zarządu

§ 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie ROZPN na zewnątrz oraz realizowanie programów i kierunków działań przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami ROZPN,
 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 4. wybór Prezydium Zarządu ROZPN,
 5. powoływanie i odwoływanie na wniosek prezesa Zarządu pracowników biura oraz ustalanie zakresu ich obowiązków,
 6. uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składki członkowskiej,
 7. podejmowanie decyzji i uchwał związanych z bieżącą działalnością Związku - w tym jako realizacja art. 9 § 4 Statutu - zatrudniania i zwalniania pracowników, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 8. sporządzanie projektu regulaminu Zarządu i jego przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,  
 9. powoływanie składów osobowych komisji ROZPN oraz zatwierdzanie ich regulaminów – jako organów o charakterze doradczym i dyscyplinarnym,
 10. powoływanie i odwoływanie przewodniczących organów doradczych, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Związku,
 11. interpretacja Statutu ROZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych obowiązujących w ROZPN,
 12. przyznawanie wyróżnień i nagród określonych w Rozdziale VII Statutu.

§ 2. W razie naruszenia przez członka Związku – Statutu lub uchwał władz Związku – Zarządowi przysługuje prawo do nakładania następujących kar:

 1. upomnienia i żądania usunięcia uchybień,
 2. wykluczenia lub skreślenia z listy członków, zgodnie z art. 16 Statutu.

Art. 30 – Tryb pracy Zarządu

§ 1.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 jego członków.

§ 2. Szczegółowy tryb pracy Zarządu ROZPN określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 3.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość tego wynagrodzenia określona jest w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej wydawanej na podstawie art. 33 § 9  w związku z art. 33 § 2 Statutu.

§ 4.   W umowach i sporach między ROZPN a członkiem zarządu Związek reprezentowany jest przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale tego organu.

Art. 31 - Wybór i skład Prezydium Zarządu

Na wniosek Prezesa Zarząd powołuje na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona 5-osobowe Prezydium, w skład którego obligatoryjnie wchodzą: Prezes i Wiceprezesi. Tryb pracy Prezydium, będącego jedynie gremium pomocniczym dla Prezesa Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Art. 32 - Kompetencje Prezesa Zarządu

§ 1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes. Do kompetencji Prezesa należy zwoływanie zebrań Zarządu, Prezydium oraz przewodniczenie ich obradom.  Podczas nieobecności Prezesa, jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 2. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa, jego funkcje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia pełni jeden z Wiceprezesów wybrany przez Zarząd.

Art. 33 – Komisja Rewizyjna

§ 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 jej członków.

§ 3. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 4. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Związku, a zawsze ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 5. Przedmiotem kontroli nie może być merytoryczna treść orzeczeń organów jurysdykcyjnych ROZPN.

§ 6. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie i projekt regulaminu działania oraz ma wyłączne prawo do stawiania wniosku dotyczącego absolutorium dla ustępującego Zarządu ROZPN.

§ 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i organów doradczych Związku z głosem doradczym.

§ 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej zachowują bezstronność wynikającą ze szczególnego charakteru powierzonych im zadań.

§ 9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Art. 34 – Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w każdym czasie.

§ 2. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić w razie:

 1. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu karnego za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
 2. rażącego naruszenia przez Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków.

§ 3. Propozycja odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi być uzasadniona na piśmie. Jest ona wysyłana delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów wraz z porządkiem obrad.

§ 4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, do którego zgłoszono wniosek o odwołanie musi mieć zapewnione prawo obrony w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 5. Walne Zgromadzenie Delegatów decyduje o odwołaniu w głosowaniu tajnym. Do odwołania konieczna jest większość 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i co najmniej 1/3 delegatów w drugim terminie.

§ 6. Osoba odwołana przestaje pełnić funkcję ze skutkiem natychmiastowym.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY DORADCZE ZARZADU ROZPN I OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA.

 

Art. 35 – Wydziały i Komisje ROZPN

§ 1. Dla wypełniania Statutowych celów i zadań ROZPN związanych z bieżącym prowadzeniem rozgrywek piłkarskich Zarząd Związku powołuje następujące Wydziały i Komisje:

 1. Komisja Rozgrywek i Ewidencji,
 2. Komisja ds. Weryfikacji Rozgrywek,
 3. 3.        Komisja Sędziowska,
 4. 4.        Komisja Dyscypliny,

§ 2. Dla realizacji celów i zadań ROZPN, Zarząd może powoływać inne Komisje, w tym komisje do realizacji określonych działań.

§ 3. Komisje, jako organy doradcze Zarządu, wspierają działalność Zarządu.

§ 4. Przewodniczących Komisji powołuje Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 5. Zakres i tryb działania organów o których mowa w  § 1 określają regulaminy uchwalone przez  Zarząd ROZPN.

Art. 36 – Organy administracyjne  ROZPN

Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Związku. Biuro działa na podstawie struktury organizacyjnej, zakresu czynności zatwierdzonego przez Zarząd ROZPN oraz zapisami Kodeksu Pracy i innymi obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami o zatrudnieniu.

 

Rozdział VI

ORGANY JURYSDYKCYJNE I DYSCYPLINARNE ROZPN. ZASADY POSTĘPOWANIA.

KARY DYSCYPLINARNE.

 

Art. 37 – Funkcja organów jurysdykcyjnych

§ 1. Organy jurysdykcyjne nie orzekają i nie wydają decyzji w sprawach związanych z członkostwem w ROZPN a jedynie w sprawach dyscyplinarnych związanych ze współzawodnictwem sportowym  organizowanym przez ROZPN.

§ 2. Na podstawie odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne mają prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na kluby, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d/s piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń przepisów i zasad oraz orzeczeń organów jurysdykcyjnych ROZPN.

Art. 38 – Organy dyscyplinarne

§ 1. Organem dyscyplinarnym ROZPN jest Komisja Dyscypliny,

§ 2. Członkowie Komisji Dyscypliny są powoływani na czteroletnią kadencję i nie mogą oni być jednocześnie członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Członkiem Komisji Dyscypliny ROZPN może być wyłącznie osoba niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do członków innych organów ROZPN.

Art. 39 – ZASADA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

§ 1. Do kompetencji Komisji Dyscypliny należy:

1. Orzekanie dyscyplinarne w sprawach sportowych za wykroczenia popełniane podczas i w związku z zawodami sportowymi na szczeblu ROZPN.

2. Rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych.

3. Orzekanie dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu ROZPN.

4. Orzekanie, z upoważnienia MZPN, w związku z naruszeniem przez trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich regulaminów dyscyplinarnych i rozgrywek MZPN oraz PZPN.

5. Rozpatrywanie spraw członków organów: władz jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych ROZPN, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d/s piłkarzy, działaczy piłkarskich obwinianych o naruszanie norm etyczno – moralnych lub nieprzestrzegających Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz ROZPN, MZPN oraz PZPN.

§ 2.

Komisja Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków. Dla ważności jej decyzji wymagana jest obecność co najmniej 1/2 jej członków.

Komisja Dyscypliny ROZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd ROZPN.

§ 3. KARY DYSCYPLINARNE

Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary przewidziane w szczególności w obowiązujących: Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz Regulaminie Rozgrywek MZPN oraz innych aktach, regulaminach, uchwałach i zarządzeniach Władz ROZPN, MZPN oraz PZPN regulujących kwestie dyscyplinarne oraz orzekania w przedmiocie kar.

 

ROZDZIAŁ VII

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 

Art. 40 – Prawo wyróżniania i nagradzania

ROZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania, w tym finansowo zasłużonych dla piłki nożnej: członków Związku, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników oraz innych osób wspierających działalność Związku.

Art. 41 – Rodzaje i warunki przyznawania wyróżnień i nagród

§ 1. Wyróżnieniami są:

 1. Tytuł Prezesa Honorowego ROZPN,
 2. Tytuł Członka Honorowego ROZPN,
 3. Złota Odznaka Honorowa ROZPN,
 4. Srebrna Odznaka Honorowa ROZPN,
 5. Brązowa Odznaka Honorowa ROZPN.

§ 2. Zarząd ROZPN może występować do władz publicznych, MZPN, PZPN oraz innych podmiotów z inicjatywą nadania odznaczeń i wyróżnień: członkom Związku oraz zawodnikom, trenerom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.

§ 3. Rodzaje odznaczeń i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy  ROZPN, MZPN i PZPN.

§ 4. Nagrodami są:

 1. Nagrody finansowe,
 2. Nagrody rzeczowe.

 

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE ROZPN

 

Art. 42 – Majątek ROZPN

§ 1. Majątek ROZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 2. Na fundusze ROZPN składają się:

 1. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 2. składki roczne członków,
 3. wpływy uzyskane z działalności gospodarczej ROZPN, w tym wpływy z umów reklamowych i innych,
 4. dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące ze zbiórek publicznych, 
 5. inne wpływy z działalności statutowej,
 6. wpływy pochodzące ze szkoleń prowadzonych przez ROZPN.

§ 3. ROZPN może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach i zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

Art. 43 – Składanie oświadczeń woli

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów składanych w imieniu ROZPN przez Zarząd, w ramach reprezentacji Związku na zewnątrz wskazanej w art. 29 § 1 ust. 1 Statutu, dotyczących uprawnień i zobowiązań ROZPN, w tym zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

Art. 44 – Gospodarka finansowa

§ 1. ROZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2. Okresem rozliczeniowym ROZPN jest rok kalendarzowy: od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia.

§ 3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd ROZPN, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.

§ 4. Kontrolę nad gospodarką finansową ROZPN sprawuje Komisja Rewizyjna.

 

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ROZPN

 

Art. 45 – Zmiana Statutu i tryb uchwalania

§ 1. Uchwałę w sprawie zmiany lub poprawek w Statucie ROZPN podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów w pierwszym terminie i co najmniej 1/3 w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

§ 2. Uchwalanie zmiany lub poprawek w Statucie może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Art. 46 – Rozwiązanie ROZPN

§ 1. Uchwałę o rozwiązaniu ROZPN podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów.

§ 2. Uchwała w sprawie rozwiązania ROZPN może zostać podjęta wyłącznie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego specjalnie w tym celu. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 47 – Prawo interpretacji Statutu

§ 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu, uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych wydawanych przez organy Związku przysługuje Zarządowi ROZPN.

§ 2. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ROZPN w dniu 20.04.2018 roku.          

§ 3.  Postanowienia Statutu ROZPN z dnia 20.04.2018 r. wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 4.  Z dniem zarejestrowania Statutu ROZPN uchwalonego w dniu 20.04.2018 r. traci moc Statut ROZPN z dnia 25.04.2014 roku.”

 

III. postanowić, iż niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon:    22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl

Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

KOMUNIKATY
Poniżej przekazujemy link służący zgłoszeniom drużyn do rozgrywe...

Zbliża się okres wakacyjny i wiemy, że wiele klubów wyjeż...

Poniżej przekazujemy link służący zgłoszeniom drużyn do rozgrywe...

Na Mazowszu, w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, zai...

Firma Kahlenberg przygotowała specjalny program Ubezpieczeń NNW ...
KALENDARIUM
lipiec, 2024
pnwtśrczptsbnd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.